Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

informacje prawne

 

Zawartość witryny internetowej http://www.cardif.pl jest własnością spółek Cardif w Polsce i korzysta z ochrony na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631).
Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, kopiowanie lub zwielokrotnianie zawartości strony internetowej jest zabronione. Jej zawartość i układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dane i opinie zawarte na niniejszej stronie internetowej służą wyłącznie celom informacyjnym i reklamowym i nie stanowią oferty usług świadczonych przez spółki Cardif w Polsce. Internetowa strona firmowa www.cardif.pl zawiera informacje dotyczące spółek Cardif w Polsce oraz hiperlinki do stron internetowych spółek należących do grupy BNP Paribas Cardif na świecie.
Strona należy do BNP Paribas Cardif i została stworzona przez Departament Komunikacji BNP Paribas Cardif we współpracy z FullSix.

Zachęcamy użytkowników strony do zapoznania się z poniższymi informacjami:

 

1. DOSTĘP DO STRONY
W związku z tym, że poufność wymiany danych nie jest gwarantowana w Internecie odpowiedzialność za ochronę danych osobowych ponosi wyłącznie użytkownik. Firma BNP Paribas Cardif nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za czynniki nie podlegające jej kontroli lub za potencjalne szkody dla środowiska technicznego użytkownika, tj. sprzętu, oprogramowania, sieci i wszelkich innych urządzeń stosowanych do dostępu / korzystania z usługi i / lub danych. Firma BNP Paribas Cardif podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby strona uniemożliwiała przenoszenie wirusów i nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z korzystania z dokumentów witryny lub danych. Należy również pamiętać, że nieuprawniony dostęp lub korzystanie z systemów informatycznych, ingerencja w systemy informacyjne i nieuprawnione wprowadzanie lub modyfikacje danych w systemach informatycznych są karalne.

Dostęp do strony internetowej jest bezpłatny.


Firma zastrzega sobie prawo do przerwania usługi w każdej chwili z jakiegokolwiek powodu i bez uzasadnienia i nie może być pociągnięta do żadnych konsekwencji z powodu przerw w działaniu strony.

 

 

2.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ 
Wszystkie materiały zamieszczone w serwisie, tj.: dane, projekty, grafika, zdjęcia, pliki do pobrania, są chronione na mocy praw własności intelektualnej posiadanych przez BNP Paribas Cardif lub jej partnerów biznesowych. Prawa te obejmują zarówno formę lub treść witryny, które pozostają wyłączną własnością BNP Paribas Cardif lub jej partnerów biznesowych.

W związku z tym całkowite lub częściowe powielanie danych, przedstawienie, wprowadzenie, użytkowanie, modyfikowanie, retransmisja, tłumaczenie, sprzedaż lub ponowne wykorzystanie jest zabronione bez otrzymania uprzedniej pisemnej zgody BNP Paribas Cardif.

Powyższe naruszenia będą oceniane jako sprzeczne z Ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity 2013 r. poz. 1410) i może się  wiązać z odpowiedzialnością cywilną i karną sprawcy. BNP Paribas Cardif nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej w przypadku nieuprawnionego użycia całości lub części swojej strony.

 

3. KOMPLETNOŚĆ I PRECYZYJNOŚĆ DANYCH
Wydawca witryny, BNP Paribas Cardif, dąży do zapewnienia dokładności i aktualizacji prezentowanych treści witryny. Jednakże BNP Paribas Cardif nie gwarantuje kompletności i precyzyjności danych. Ponadto BNP Paribas Cardif zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub poprawy w dowolnym czasie i bez uprzedzenia informacji lub dokumentów zamieszczonych na stronie.

BNP Paribas Cardif nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku niedokładności, nieścisłości, pominięcia lub modyfikacji informacji dostępnych on-line, a mianowicie w przypadku zmian administracyjnych i prawnych, jak również we wszystkich przypadkach szkód wynikających z nieuprawnionego dostępu przez osoby trzecie, szczególnie w przypadku włamań i modyfikacji zawartości on-line.


Informacje zamieszczone na tej stronie nie stanowią umowy i nie mogą być traktowane jako oferta produktów lub usług.

BNP Paribas Cardif nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie treści witryny ani za wykorzystanie przez osoby trzecie treści tej strony.  

Osoby zainteresowane produktami i usługami Cardif proszone są do zwrócenia się bezpośrednio do firmy z zapytaniem ofertowym.

 

4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES
Cookies są tworzone przez managerów strony, w tym przypadku BNP Paribas Cardif, do zapisywania informacji dotyczących wzorców nawigacji użytkowników Internetu. Użytkownicy są informowani, że gdy odwiedzają naszą witrynę, cookies mogą być automatycznie wprowadzane i przechowywane tymczasowo w pamięci lub na dysku twardym ich komputerów. Cookies przechowywane są nie dłużej niż rok. Użytkownicy korzystając z witryny pozostawiają ślady swojej aktywności i dostarczają informacji na temat wymagań i preferencji, co dzięki korzystaniu z plików cookies umożliwia lepsze dostosowanie zawartości witryny do potrzeb odwiedzających. Użytkownicy witryny potwierdzają, że zostali poinformowani o tej praktyce i muszą wyrazić zgodę na użycie plików cookies.
Cookies są łatwe do wykrycia i usunięcia: opcja dezaktywacja cookies istniejąca na oprogramowaniach zapobiega ich wprowadzeniu na komputerach użytkowników.  

 

5. ZMIANY W AKTUALNEJ INFORMACJI I WŁAŚCIWE PRAWODAWSTWO
Cardif zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia informacji prawnej w dowolnym czasie oraz bez uprzedzenia. Obowiązuje prawodawstwo polskie.