Cookie Control

The site uses cookies to store information on your computer. By using our site you accept the terms or our Privacy Policy.

Najczęstsze pytania

 

 • Co to jest świadczenie?
  Jest to kwota pieniężna, jaką Towarzystwo wypłaca osobie uprawnionej w przypadku zajścia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Wysokość świadczenia równa jest określonemu procentowi sumy ubezpieczenia.

 

 • Co to jest suma ubezpieczenia?
  Suma pieniężna określona przez strony umowy ubezpieczenia przy jej zawieraniu na podstawie wskazania ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy.

 

 • Co to jest rocznica polisy?
  Jest to rocznica zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

 • Co zrobić, gdy uznam, że poziom ochrony ubezpieczeniowej jest niewystarczający?
  W każdym czasie można wystąpić o zwiększenie sumy ubezpieczenia do wysokości, jaka jest potrzebna.

 

 • Posiadam ubezpieczenie z funduszem kapitałowym. Co zrobić, gdy uznam, że poziom ochrony ubezpieczeniowej jest zbyt wysoki i chciałbym, by większa część składki przeznaczana była na inwestycje?
  W każdym czasie można wystąpić o zmniejszenie sumy ubezpieczenia do wysokości, jaka jest potrzebna.

 

 • Co to jest składka regularna?
  Jest to składka, jaką Klient zobowiązał się do regulowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.

 

 • Co to jest składka dodatkowa?
  Jest to składka, którą ubezpieczający może wpłacać w ramach ubezpieczeń z funduszem kapitałowym w dowolnej wysokości i dogodnym czasie. Całość wpłacanej składki dodatkowej przeznaczana jest na inwestycje.

 

 • Jak moje pieniądze są chronione przed skutkami inflacji?
  Cardif chroni pieniądze Klienta przed skutkami inflacji poprzez indeksację składki, która powoduje podwyższenie wysokości sumy ubezpieczenia, co umożliwia utrzymanie realnej wartości wypłacanych świadczeń.

 

 • Czy pieniądze otrzymywane z ubezpieczenia są opodatkowane?
  Pieniądze otrzymywane z tytułu ubezpieczeń na życie nie są obciążone ani podatkiem dochodowym, ani też podatkiem od spadków i darowizn. W przypadku wypłat dokonywanych w ramach ubezpieczeń z funduszem potrącany jest podatek od zysków zgodnie z przepisami prawa podatkowego.