Fundusze kapitałowe

Dowiedz się więcej o funduszach kapitałowych BNP Paribas Cardif w Polsce

Fundusze kapitałowe BNP Paribas Cardif w Polsce

BNP Paribas Cardif w Polsce w swoim portfolio posiada dwa fundusze kapitałowe: Cardif Aktywny i Cardif Bezpieczny.

Formularze

Tu znajdziesz wnioski do wypłaty środków zgromadzonych na indywidualnym koncie kapitałowym. Wybierz właściwy wniosek w zależności od tego, jakiego rodzaju ubezpieczenia dotyczy wypłata:

 Wniosek o wypłatę wartości odstąpienia
 Wniosek o wypłatę, zwrot lub częściowy zwrot środków z rachunku IKE
 Wniosek o wypłatę z funduszu kapitałowego

Fundusz kapitałowy Cardif Aktywny

Cel inwestycyjny:

 • stabilny wzrost wartości powierzonych aktywów, zarówno w kategoriach nominalnych, jak i realnych, z możliwością osiągnięcia dodatkowych zysków wynikających z zainwestowania części kapitału w rynek akcji polskich,
 • niskie ryzyko inwestycyjne portfela wynika z zainwestowania dużej części kapitału w dłużne instrumenty skarbowe.

Opis strategii:

 • portfel funduszu składa się z instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe, różnego typu obligacje emitowane przez Skarb Państwa oraz krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe,
 • pewna część aktywów lokowana jest w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wchodzących w skład głównego indeksu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie WIG,
 • procentowy udział wymienionych powyżej instrumentów dłużnych wynosi od 60% do 80% wartości portfela funduszu, natomiast udział akcji - od 20% do 40% wartości portfela funduszu.

Horyzont inwestycyjny:

 • długi,
 • co najmniej 5 lat.

Opłaty za zarządzanie:

 • 1,752 % w skali roku.

Fundusz kapitałowy Cardif Bezpieczny

Cel inwestycyjny:

 • ochrona zainwestowanego kapitału oraz stabilny wzrost wartości aktywów, zarówno w kategoriach nominalnych, jak i realnych przekraczających poziom inflacji,
 • istotnym elementem strategii jest zachowanie bardzo wysokiego bezpieczeństwa wynikającego z inwestowania w dłużne instrumenty skarbowe.

Opis strategii:

 • portfel składa się z instrumentów dłużnych, takich jak bony skarbowe, różnego typu obligacje emitowane przez Skarb Państwa, instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, w tym lokaty bankowe,
 • procentowy udział wymienionych instrumentów dłużnych wynosi maksymalnie 100% wartości portfela funduszu.

Horyzont inwestycyjny:

 • średni i długi
 • 2-3 lata

Opłaty za zarządzanie:

 • 1,26 % w skali roku