WYNIKI BIZNESOWE BNP PARIBAS CARDIF ZA 2023 ROK

Wzrost napędzany siłą partnerskiego modelu biznesowego

Wzrost wyników BNP Paribas Cardif w 2023 roku dzięki partnerskiemu modelowi biznesowemu

6 marca 2024 roku

  • Zysk netto przed opodatkowaniem za 2023 r. wyniósł 1,4 mld euro – wzrost o 4% w stosunku do 2022 r.
  • Składka przypisana brutto osięgnęła wartość 30,3 mld euro – o 2% więcej niż w 2022 r.
  • Na koniec 2023 r. wartość zarządzanych aktywów sięgnęłą kwoty 255 mld euro, co stanowi wzrost o 4% w stosunku do 2022 r.
  • W 2023 r. ubezpieczyciel zawarł i odnowił ponad 100 umów partnerskich dzięki zdolności spółki do adaptowania swoich rozwiązań ubezpieczeniowych do zmieniających się potrzeb Partnerów. 

"Dzięki silnej pozycji w Europie, Azji i Ameryce Łacińskiej, BNP Paribas Cardif może ogłosić rosnące wyniki finansowe za rok 2023 i zwiększenie rocznych przychodów o 4%. Dzięki solidnym fundamentom spółki, doświadczeniu i wiedzy naszych zespołów, a także dzięki sile unikalnego, opartego na partnerstwie modelu biznesowego, udało nam się skutecznie zrealizować nasz plan strategiczny. W 2024 roku będziemy dalej rosnąć i dywersyfikować nasz biznes, jednocześnie wypełniając zawarte w 2023 roku strategiczne partnerstwa" - powiedziała Pauline Leclerc-Glorieux, CEO BNP Paribas Cardif.

Wyniki za rok 2023 wsparte rosnącą dynamiką biznesu

Wyniki finansowe BNP Parirbas Cardif za rok 2023 odzwierciedlają zrównoważony model biznesowy ubezpieczyciela i dynamiczny rozwój sprzedaży. W 2023 roku zysk netto przed opodatkowaniem wyniósł 1,4 mld euro, co stanowi wzrost o 4%1 w stosunku do roku 2022. Składka przypisana brutto wyniosła 30,3 mld euro, rosnąc o 2%2 w porównaniu do 2022 roku. Na koniec 2023 roku wartość zarządzanych przez BNP Paribas Cardif aktywów sięgnęła kwoty 255 mld euro, zwiększając się o 4% w skali roku.

Obecność w ponad 30 krajach sprawia, że BNP Paribas Cardif generuje niemal połowę przypisu składki brutto (46%) poza Francją. Ubezpieczyciel pozyskuje również niemal połowę składki przypisanej brutto (49%) ze współpracy z Partnerami spoza Grupy BNP Paribas, co podkreśla siłę zdywersyfikowanego modelu biznesowego spółki.

W trudnym otoczeniu międzynarodowym, globalny napływ oszczędności na koniec 2023 roku osiągnął wartość 22,9 mld euro (wzrost o 1%2), z czego 32% zostało zainwestowane w produkty „unit-linked”. Napływ oszczędności we Francji wzrósł o 12% w skali roku, osiągając wartość 14,7 mld euro. Napływ oszczędności na rynkach międzynarodowych wyniósł 8,3 mld euro, co oznaczało spadek  o 13%2.

Składka przypisana brutto w segmencie ochrony wyniosła 7,3 mld euro, rosnąc  o 4%2. We Francji ten segment biznesu BNP Paribas Cardif urósł o 6% do poziomu 1,8 mld euro, głównie dzięki ubezpieczeniom majątkowym i osobowym oraz ubezpieczeniom afiliacyjnym. Na międzynarodowych rynkach składka przypisana brutto w segmencie ochrony wyniosła 5,5 mld euro. Oznacza to wzrost o 4%2 w skali roku wygenerowany solidarnie przez wszystkie zagraniczne rynki, w których obecny jest BNP Paribas Cardif. Segment ochrony rósł w Ameryce Łacińskiej, szczególnie w Brazylii, a cały region LATAM odnotował przypis składki brutto w wysokości 1,7 mld euro - wzrost o 8%2. W Europie (poza Francją) i pozostałych krajach segment ochrony wzrósł o 2%2 w porównaniu do 2022 roku, osiągając poziom 2,7 mld euro składki przypisanej brutto m.in. dzięki rozwojowi partnerstw w Europie Wschodniej. Wartość składki przypisanej brutto w Azji wyniosła 1,0 mld euro (wzrost o 1%2).

Rozwój partnerstw motorem wzrostu

Ubezpieczeniowe produkty ochronne cieszą się dużym zainteresowaniem klientów, co potwierdza przeprowadzone przez BNP Paribas Cardif w 2021 roku badanie wskazujące, że prawie 40% globalnej populacji czuje się niedostatecznie chroniona. BNP Paribas Cardif kontynuuje swoją misję uczynienia ubezpieczeń bardziej dostępnymi m.in. poprzez uproszczanie produktów, unikalny model biznesowy oparty na partnerstwie oraz dywersyfikację dystrybucji w kanale online, zgodnie z celami określonymi w planie strategicznym na rok 2025.

W 2023 roku w segmencie oszczędności BNP Paribas Cardif odnotował rekordowy napływ środków we Francji - o 12% więcej niż w 2022 roku - głównie dzięki stabilnemu funduszowi euro i ofercie wysokiej jakości produktów, które udowodniły swoją wartość w trudnym otoczeniu gospodarczym. Kontynuując politykę zwiększania udziału ubezpieczonych w zyskach, niezależnie od produktu czy kanału dystrybucji, dla 93% swoich umów ubezpieczyciel zapewnił stopę zwrotu z wyłączeniem premii w wysokości 3%, zwiększając stopę zwrotu na umowach ubezpieczenia na życie i kapitalizacji o 100 punktów bazowych. BNP Paribas Cardif zapewnia, że wszyscy ubezpieczeni korzystają z odwróconej rezerwy nadwyżki ubezpieczonych. Ostrożna polityka budowy rezerw w ostatnich latach pozwoliła jednocześnie ubezpieczycielowi utrzymać rezerwę nadwyżki ubezpieczonych na wysokim poziomie, stanowiącym 5,44% należności tj. 4,619 mld euro. Wysokiej jakości zarządzanie finansami pozwala również ubezpieczycielowi na długoterminowe utrzymanie dynamicznej strategii zarządzania aktywami. Globalne wyniki potwierdzają zalety dywersyfikacji i zrównoważenia różnych kanałów dystrybucyjnych.

Dzięki zdolności firmy do dostosowywania swoich produktów do potrzeb Partnerów oraz ich klientów w ponad 30 krajach, a także dzięki umiejętności dostarczania Partnerom oferty wspierającej ich biznes, BNP Paribas Cardif podpisał lub odnowił niemal 100 umów partnerskich w 2023 roku.

Jedną z nich jest podpisana we Francji umowa z Assurancevie.com w celu poszerzenia oferty ubezpieczyciela w kanałach cyfrowych. We Włoszech BNP Paribas Cardif nawiązał strategiczne partnerstwo w segmencie ubezpieczeń na życie z BCC Iccrea, drugą co do wielkości grupą bankową we Włoszech pod względem liczby oddziałów, z portfelem 5 mln klientów. Nowe partnerstwo umacnia pozycję BNP Paribas Cardif na globalnym rynku ubezpieczeniowym i wzmacnia jej międzynarodową strategię bancassurance, zwłaszcza we Włoszech, strategicznym dla ubezpieczyciela rynku. W Brazylii wyłączne partnerstwo ubezpieczyciela z wiodącą siecią handlową Magalu, obejmujące sprzedaż ubezpieczeń na wszystkich swoich platformach detalisty, zostało odnowione na kolejne 10 lat. BNP Paribas Cardif utwierdził swoją pozycję rynkową w Europie poprzez nowe partnerstwa, takie jak umowa z VeloBankiem w Polsce o wprowadzeniu do oferty banku ubezpieczeń do kredytów i pożyczek gotówkowych.

W 2023 roku w segmencie ochrony BNP Paribas Cardif, odnotował rosnącą dynamikę w Ameryce Łacińskiej i we Francji, zwłaszcza w ubezpieczeniach afiliacyjnych oraz w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych. Wynik został wygenerowany przez poprzez spółkę zależną Cardif IARD, która odnotowała wzrost składki przypisanej brutto o 10,6%. We Francji, na tle trudnego rynku nieruchomości, wzrost w ubezpieczeniach do kredytów opierał się na dwóch filarach: produkcie zbiorowym i produkcie indywidualnym. Te dwa komplementarne podejścia pozwalają BNP Paribas Cardif spełniać potrzeby ubezpieczeniowe wszystkich kredytobiorców.

Pod koniec 2023 roku BNP Paribas Cardif uzyskał licencję na świadczenie usług reasekuracyjnych w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach majątkowych od 1 stycznia 2024 roku. Dzięki nowej linii biznesowej firma kontynuuje dywersyfikację swojego portfolio biznesowego, umożliwiając dostęp do ochrony ubezpieczeniowej jak największej liczbie klientów. Utworzenie tej wewnętrznej jednostki reasekuracyjnej umożliwi spółce optymalizację procesu wewnętrznego zarządzania ryzykiem poprzez centralizację ryzyk zarządzanych dotychczas przez jej lokalne filie, ale również nawiązanie nowych partnerstw i rozszerzenie istniejących partnerstw dzięki dodatkowym usługom.

Wykorzystać siłę technologii, aby doskonalić produkty ubezpieczeniowe i poprawiać doświadczenia klienta

W 2023 roku BNP Paribas Cardif kontynuował realizację swoich strategicznych celów poprzez uproszczanie produktów i procedur obsługi klienta oraz rozwój partnerstw z firmami insurtech. Wszystko po to, aby ułatwić klientom zakup i korzystanie z ubezpieczeń.

We Francji, w ramach partnerstwa z Orange w zakresie ubezpieczenia telefonów komórkowych, BNP Paribas Cardif - który już teraz zatwierdza prawie dziewięć na dziesięć roszczeń - wprowadził zautomatyzowany system zatwierdzania roszczeń oparty na sztucznej inteligencji. Nowe rozwiązanie redukuje czas potrzebny do zatwierdzenia roszczeń ze średnio dwóch godzin do kilku sekund. Aby usprawnić obsługę online klientów Banku BNP Paribas, ubezpieczyciel  nawiązał współpracę z francuskim departamentem rządowym DINUM i narodowym ubezpieczycielem zdrowotnym CNAM, umożliwiając ubezpieczonym skorzystanie z uproszczonej i bezpieczniejszej ścieżki klienta online za pośrednictwem FranceConnect - scentralizowanego, rządowego systemu identyfikacji online. Ponadto ścieżka obsługi klienta w sprawach związanych z uposażonymi w ramach ubezpieczeń na życie została przebudowana w taki sposób, aby uczynić ją prostszą i bardziej przyjazną. Optymalizacja ścieżki klienta zaowocowała wskaźnikiem wzrostem wskaźnika NPS do poziomu +40 na koniec 2023 roku.

Rok 2023 przyniósł także intensywny rozwój partnerstw cyfrowych, takich jak współpraca z Lemonade - firmą insurtech, która oferuje w pełni cyfrowe ubezpieczenie nieruchomości dla najemców we Francji. Produkt zapewnia prostą i płynną interakcję klienta dzięki w pełni cyfrowemu procesowi zakupu ubezpieczenia i zgłaszania roszczeń. Polisa dostępna jest online za pośrednictwem cardif.fr lub lemonade.com/fr lub za pośrednictwem aplikacji Lemonade i obecnie oferowana jest klientom Nickel, którzy wynajmują swoje domy i mieszkania.

Pozytywny wpływ na otaczający nas świat

BNP Paribas Cardif chce pozytywnie wpływać na otoczenie i stawia ten cel  w centrum swojej strategii i propozycji wartości. W 2023 roku zaangażowanie to zaowocowało wzmocnieniem oraz rozszerzeniem inicjatyw podejmowanych przez ubezpieczyciela na rzecz jego pracowników, klientów, środowiska i społeczeństwa jako całości.

Jako lider na rynku ubezpieczeń kredytów, BNP Paribas Cardif od 15 lat aktywnie realizuje cel uczynienia ubezpieczeń bardziej inkluzywnymi. Oferuje produkty zgodne z aktualnymi potrzebami osób cierpiących na różne schorzenia oraz uwzględniania w kształtowanie swojej oferty najnowsze osiągnięcia medyczne. W 2023 roku ubezpieczyciel ułatwił osobom cierpiącym na chorobę zapalną jelit zakup ubezpieczenia dla kredytobiorców i ubezpieczenia zdrowotnego we Francji, gdzie na chorobę zapalną jelit cierpi ponad 270 000 osób. Ponadto w Japonii BNP Paribas Cardif po raz rozszerzył zakres swojego "ubezpieczenia współmałżonka" na partnerów tej samej płci. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, które przewiduje jednorazową wypłatę świadczenie w przypadku zdiagnozowania u partnera choroby nowotworowej, sprawia, że ubezpieczeni klienci są chronieni w taki sam sposób jak osoby w związku małżeńskim.

Jako organizacja, BNP Paribas Cardif pielęgnuje kulturę korporacyjną mającą na celu promowanie pozytywnego wpływu na otroczenie we wszystkich obszarach. Ma także obowiązek podejmowania działań w celu pomocy w budowaniu bardziej zrównoważonego i inkluzywnego świata. We Francji ubezpieczyciel nawiązał wszpółpracę z Instytutem Imagine, wiodącym europejskim centrum badań nad chorobami genetycznymi. W ramach umowy, BNP Paribas Cardif we Francji będzie przez trzy lata wspierać program "Springboard" realizowany przez Instytut, którego celem jest przełożenie wyników badań w na realne innowacje oraz rozwiązania diagnostyczne lub terapeutyczne. BNP Paribas Cardif prowadzi także działania edukacyjne wśród swoich pracowników, Partnerów i ich klientów mające wzbogacić ich wiedzy na temat chorób genetycznych. Pracownicy BNP Paribas Cardif popierają działania firmy w tym obszarze, co potwierdzają wyniki wewnętrznego badania3, w którym prawie 90% potwierdziło swoje poparcie dla misji ubezpieczyciela jaką jest uczynienie ubezpieczeń bardziej dostępnymi.

Kolejnym elementem wywierania pozytywnego wpływu  na otoczenie społeczne i środowiskowe przez BNP Parias Cardif jest rola inwestora instytucjonalnego oraz długoterminowe podejście do zarządzania aktywami, oparte na kombinacji czynników finansowych i kryteriów oddziaływania na społeczeństwo oraz środowisko. Na koniec 2023 roku we Francji 95% aktywów zarządzanych przez BNP Paribas Cardif w funduszu euro zostało ocenionych pod kątem kryteriów ESG, a 41,6% należności w umowach powiązanych z jednostkami uczestnictwa było inwestowane w fundusze społecznie odpowiedzialne4 (21,7 mld euro). Zgodnie z zobowiązaniami określonymi w swoim planie strategicznym, BNP Paribas Cardif zaraportował w 2023 roku inwestycje o pozytywnym wpływie na środowisko o wartości 1,7 mld euro, co oznacza, że od 2019 roku kwota tych inwestycji co roku średnio wynosiła 1,8 mld euro. Były to m.in. inwestycje w "BNP Paribas European Impact Bonds Fund 2", który ma na celu wsparcie wdrażania „obligacji wpływowych” w Unii Europejskiej, oraz w "Climate Impact Infrastructure Debt Fund" dla wsparcia projektów transformacji energetycznej w całej Europie kontynentalnej.

1 W zakresie historycznym i w odniesieniu do historycznych kursów walutowych. Biorąc pod uwagę, że wyniki za rok 2023 uwzględniają zastosowanie standardów „IFRS17 Insurance Contracts” oraz „IFRS9 Financial Instruments” od 1 stycznia 2023 roku, wyniki za rok 2022 zostały dostosowane do wpływu tych standardów, jak gdyby były stosowane od 1 stycznia 2022 roku.

2 Przy stałych kursach walutowych. Sumy mogą się różnić z powodu zaokrągleń.

3 Wewnętrzne badanie przeprowadzone od 19 czerwca do 7 lipca 2023 roku na wśród wszystkich pracowników BNP Paribas Cardif.

4 Fundusz typu „unit-linked” jest uznawany za "społecznie odpowiedzialny", jeśli został tak sklasyfikowany przez niezależny podmiot (taki jak ISR, GreenFin, NG, Finansol, LuxFlag ESG, Towards Sustainability) lub ogłoszony jako Artykuł 9 w rozumieniu Rozporządzenia SFDR UE (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Informacja jest tłumaczeniem komunikatu prasowego opublikowanego na stronie BNP Paribas Cardif w języku angielskim.

BNP PARIBAS CARDIF NA ŚWIECIE

Działamy w ponad 30 krajach

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ